• حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در برنامه تلویزیونی نگاه روز

  • نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال 1397

  • محورهای اصلی بودجه 98 از دیدگاه رئیس جمهور

  • جلسه ارائه گزارش اولیه از روند انجام مطالعات تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی استان  Address : Iran-Fars Province-Shiraz-Hafezieh Crossroads      Tel :+98(21)-32290931
   Email :info@mpo-fr.ir

All Rights Reserved For Fars Province Management & Planning Organization
Powered by ARAAX co