• اعطای حکم دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان به محمدرضا فتوت

  • اعطای حکم رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان به مهندس تاج گردون

  • اعطای لوح شایسته تقدیر ویژه در حوزه نماز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

  • انتصاب حسین قنبری مهارلو به عنوان سرپرست پایگاه بسیج سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

  • افتتاح دفتر پایگاه بسیج سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس  Address : Iran-Fars Province-Shiraz-Hafezieh Crossroads      Tel :+98(21)-32290931
   Email :info@mpo-fr.ir

All Rights Reserved For Fars Province Management & Planning Organization
Powered by ARAAX co