• جلسه کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار استان فارس -اول اسفند97

  • جلسه کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار استان فارس -اول اسفند97

  • جلسه هم اندیشی ملی " ارزیابی کارآمدی و نقش نظام فنی در اجرای پروژهای عمرانی-30 بهمن ماه97

  • جلسه هم اندیشی ملی " ارزیابی کارآمدی و نقش نظام فنی در اجرای پروژهای عمرانی-30 بهمن ماه97

  • جلسه هم اندیشی ملی " ارزیابی کارآمدی و نقش نظام فنی در اجرای پروژهای عمرانی-30 بهمن ماه97