ارزيابي عملكرد سالانه دستگاههاي اجرايي

عنوان خدمت

 ارزيابي عملكرد سالانه دستگاههاي اجرايي

شناسه خدمت

شناسه خدمت 10011776000 شناسنامه خدمت

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

آدرس سامانه
شرح خدمت

به منظور اجراي سياستهاي كلي برنامه هاي اصلاح نظام اداري، نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه جامع اصلاح نظام اداري عملكرد دستگاه هاي اجرايي در ابعاد عمومي و اختصاصي پايش مي گردد.

مدارک لازم برای انجام خدمت

آمار و اطلاعات پايه نظام اداري بروزرساني شده دستگاه هاي اجرايي شامل ساختار، نيروي انساني، فناوري و راهبردها و برنامه هاي مصوب. مستندات عملكرد مندرج در سامانه مديريت عملكرد استان، گزارش هاي نظارتي موردي در طول سال.

قوانین و مقررات

سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه نظام اداري، قانون مديريت خدمات كشوري، قوانين برنامه هاي توسعه ، نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه هاي عملياتي منتج از آن

مراحل گردش کار

۱- تدوين شاخص هاي عمومي و اختصاصي ساليانه دستگاههاي اجرايي كشور

۲- ابلاغ شاخص هاي عمومي و اختصاصي ساليانه به دستگاههاي اجرايي كشور

۳- ورود گزارشات خودارزيابي توسط دستگاههاي اجرايي كشور

۴- ارزيابي دستگاههاي اجرايي كشور بر اساس گزارشات خودارزيابي آنها

۵- تقدير از دستگاههاي برگزيده در جشنواره شهيد رجايي

6 - چاپ اطلاعات

مسئول ارائه خدمت

چهارراه ادبیات،بلوار گلستان، ساختمان شماره دو طبقه دوم/معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی /گروه نوسازی و مدیریت عملکرد / آقای علی شهسواری 

شمااره تلفن: 07132290931چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.