توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصيص اعتبارات تملک داراييهای سرمايه ای              

عنوان خدمت

توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصيص اعتبارات تملک داراييهای سرمايه ای              

شناسه خدمت

شناسه خدمت 0 شناسنامه خدمت

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

آدرس سامانه
شرح خدمت

پس از ابلاغ اعتبارات ودستورالعملهای بخشی اعتبارات عمرانی پس از تصویب در شورای برنامه ریزی وتوسعه استان به تفکیك فصل وبرنامه به کمیته های برنامه ریزی شهرستان ابلاغ وپس از تصویب موافقتنامه های عمرانی مبادله می گردند پس از دریافت گزارش عملکرد در آمدهای وصولی سه ماهه سهم استان ازخزانه وهمچنین ابلاغ سهم تخصیص استان از منابع ملی در مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای به دستگاهها ابلاغ می شود 

مدارک لازم برای انجام خدمت

ابلاغ بودجه تملك داراییها دستورالعمل های توزیع ومبادله موافقتنامه فهرست پروژههای مصوب پیش نویس موافقتنامه های عمرانی دریافت گزارش درآمدهای وصولی سه مامه استان

قوانین و مقررات

قانون محاسبات عمومی ،قانون برنامه وبودجه ،قانون برنامه 5 ساله ،قانون بودجه سالانه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 وسایر قوانین ومقررات ودستور العملهای توزیع اعتبارات و تخصیص اعتبارات

مراحل گردش کار

پس از دريافت گزارش عملكرد در آمدهاي وصولي سه ماهه سهم استان ازخزانه وهمچنين ابلاغ سهم تخصيص استان از منابع ملي در مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه كشور تخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي به دستگاهها ابلاغ مي شود

مسئول ارائه خدمت

چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه دوم / معاونت هماهنگی برنامه و بودجه /(اتاق 303 تا 314)

شمااره تلفن: 07132290931چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.