تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی(سالنامه آماری)

عنوان خدمت

تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی(سالنامه آماری)

شناسه خدمت

شناسه خدمت 10031103000 شناسنامه خدمت

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت

پس از تعيين نيازهاي آماري مرتبط و مشخص نمودن اقلام آماري نشرياتي مانند سالنامه آماري و ساير نشريات آماري، اقلام آماري مورد نياز شناسايي و دستگاه اجرايي متولي توليد آن تعيين ميگردد. و با انجام هماهنگي و مكاتبات با دستگاه مربوطه اطلاعات مورد نياز به صورت الكترونيكي و يا غيرالكترونيكي اخذ مي گردد

مدارک لازم برای انجام خدمت

درخواست رسمي مركز آمار ايران

قوانین و مقررات

الگوي استاندارد مركز آمار ايران 

روش ها ودستور العمل هاي تهيه شده براي جمع آوري آمارهاي عمومي و ثبتي

مراحل گردش کار

1-ابلاغ الگوي نشريات آماري 

2-تعيين دستگاه هاي متولي توليد اقلام آماري و مكاتبه با آنها 

3-برگزاري جلسات توجيهي آموزشي كارشناسان آمار دستگاه هاي اجرايي

4-ورود اطلاعات مورد نياز سامانه 

5-بررسي صحت اطلاعات در سامانه 

6-تاييد اطلاعات در سامانه 

مسئول ارائه خدمت

چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه اول / معاونت آمار و اطلاعات /(اتاق 221)

شمااره تلفن: 07132290931چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.