راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري

عنوان خدمت

راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري

شناسه خدمت

شناسه خدمت شناسنامه خدمت

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

آدرس سامانه

سامانه سادا   (در مرحله جمع آوری اطلاعات فضای اداری دستگاههای اجرایی) 

شرح خدمت

اجراي ماده ۳۹ قانون مديريت خدمات كشوري به منظور بهره برداري مطلوب از ساختمان هاي اداري، تخصيص فضاهاي مناسب اداري و كاهش هزينه هاي ناشي از تامين، بهره برداري و نگهداري ساختمان هاي دولتي و تسريع در اجراي مصوبه شوراي عالي اداري به شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ۱/۴/۹۰ كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان هاي اداري

مدارک لازم برای انجام خدمت
قوانین و مقررات

مصوبه شوراي عالي اداري به شماره ۲۰۶/۷۵۳۹ مورخ ۹۰/۰۴/۰۱

مراحل گردش کار

-1ارائه درخواست دستگاههاي اجرايي به همراه مستندات

2-بررسي درخواست ارائه شده در دبيرخانه كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان هاي اداري

3 - بازديد از محل مورد درخواست دستگاه اجرايي

4-تهيه گزارش درخواستهاي واصله از دستگاههاي اجرايي جهت طرح در كارگروه

5 -برگزاري كارگروه و بررسي درخواستها و مستندات تكميلي

6- ارسال مصوبات كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان هاي اداري استان مبني بر تصويب يا عدم تصويب درخواست به دستگاه اجرايي مرتبط

مسئول ارائه خدمت


چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.