راهبري مشاركت عمومي- خصوصي در طرح ها و پروژه هاي دولت

عنوان خدمت

 راهبري مشاركت عمومي- خصوصي در طرح ها و پروژه هاي دولت

شناسه خدمت

شناسه خدمت شناسنامه خدمت

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

آدرس سامانه
شرح خدمت

راهبری پروژه های مشارکت عمومی خصوصی از مرحله آماده سازی و توسعه طرح تا زمان خاتمه و تحویل پروژه بر مبنای مقررات ملی  و نظارت بر  چالش های تامین مالی پروژه ها

مدارک لازم برای انجام خدمت

 

قوانین و مقررات

تبصره 19 قانون بودجه سال 1397

ماده 27 قانون الحاق 2

دستورالعمل اجرای فرآیند واگذاری سازمان برنامه و بودجه کشور

مراحل گردش کار

1- دریافت قوانین ، آئین نامه های مربوطه و دستورالعمل اجرای فرآیند واگذاری از سازمان برنامه و بودجه کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی استان

2- ارسال کاربرگ های مربوط به پروژه های قایل واگذاری به دستگاههای اجرایی استان

3- برگزاری نسشت با مدیران دستگاههای اجرایی و اعضاء ثابت کارگروه واگذاری استان جهت رفع ابهامات مربوط به فرایند اجرای کار

4-برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مشارکت بخش عمومی –خصوصی

5-دریافت فهرست پروژه های قابل واگذاری دستگاههای اجرایی استان در قالب کاربرگ های مربوطه

6-شرکت در کارگروه واگذاری استان و راهبری فرآیند واگذاری دستگاههای اجرایی جهت :

ا- فراخوان شناسایی سرمایه گذار

2- فراخوان انتخاب سرمایه گذار

3- عقد قرارداد با سرمایه گذار

7-بازدید از پروژه های در حال واگذاری به سرمایه گذار قبل از عقد قراداد با سرمایه گذار

مسئول ارائه خدمت


چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.