اعتبار سنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)

عنوان خدمت

اعتبار سنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)

شناسه خدمت

شناسه خدمت       18081781103                                     شناسنامه خدمت      

نوع خدمت

خدمت به كسب كار(G2B)

شرح خدمت

تاييد صلاحيت موسسات خصوصي و اخذ مجوز لازم در اين زمينه و نظارت بر كليه فعاليتهايشان

مدارک لازم برای انجام خدمت

اساسنامه شركت ثبت شده – آگهي روزنامه – مدرك تحصيلي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره – قراردادهاي منعقده با دستگاه ها – ليست مدرسين تاييد صلاحيت شده – ساختار و تشكيلات موسسه – فضاي مناسب 

قوانین و مقررات

1- بند (4) بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/1390 (موضوع نظام آموزش كاركنان) 

2- ماده 5 اصلاحيه نظام آموزش كاركنان به شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392

مراحل گردش کار

1- درخواست موسسه 

2- بررسي مدارك و مستندات 

3- بازديد از موسسه 

4- استعلام از حراست 

5- ارسال مدارك به برنامه و بودجه

6- صدور مجوز 

مسئول ارائه خدمت

چهارراه ادبیات،بلوار گلستان، ساختمان شماره دو /آقای رضا جوانبخت

شمااره تلفن: 07132290931