ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين

عنوان خدمت

ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين

شناسه خدمت

شناسه خدمت       10011715000                                     شناسنامه خدمت      

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

آدرس سامانه
شرح خدمت

به منظور تسهيل خدمات دستگاه هاي اجرايي و كمك براي تصميم سازي در حوزه وظايف ايشان اين سرويس ارائه مي گردد.

مدارک لازم برای انجام خدمت

درخواست مقام ذي ربط دستگاه اجرايي

قوانین و مقررات

برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، آيين نامه دولت 

سند ملي منظومه اطلاعات مكاني

مراحل گردش کار

۱- دريافت سرويس داده مكاني

۲- دريافت اطلاعات داده مكاني از طريق واسط كاربري

۳- دسترسي به پايگاه داده هاي مكاني

مسئول ارائه خدمت

چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه اول / معاونت هماهنگی برنامه و بودجه / گروه آمایش(اتاق 205)، آقای حمیدرضا طبیبی

شمااره تلفن: 07132290931