تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری آمارگیری های نمونه ای)

عنوان خدمت

تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری آمارگیری های نمونه ای)

شناسه خدمت

شناسه خدمت       10031102000                                     شناسنامه خدمت      

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

آدرس سامانه
شرح خدمت

اجراي سرشماري و يا طرح هاي آمارگيري نمونه اي با رعايت استانداردهاي آماري مركز آمار پس از ابلاغ به استان

مدارک لازم برای انجام خدمت

ابلاغ اجراي طرح آماري يا سرشماري از طرف مركز آمار ايران

قوانین و مقررات

قانون مركز آمار ايران، قانون برنامه ششم توسعه، برنامه ملي آمار، مصوبات شوراي عالي آمار

مراحل گردش کار

1-ابلاغ طرح آماري 

2-سازماندهي و اجرا 

3-آموزش رده هاي اجرايي 

4-عمليات ميداني 

5-بازبيني و بررسي فرم ها 

6-پردازش و استخراج داده ها 

مسئول ارائه خدمت

چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه اول / معاونت آمار و اطلاعات /(اتاق 221)

شمااره تلفن: 07132290931