سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

اطلاعیه ها
فرآيند ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸

ضروري است نسبت به دريافت فايل اكسل مختص سامانه مربوط به برش استاني شاخص­ هاي اختصاصي سال ۱۳۹۸ از لینک (قابل دريافت بر روي تارنماي امور) اقدام و ضمن تكميل دقيق آن بر اساس برش استاني مربوط به هر دستگاه حداكثر تا تاريخ 28/12/1398 در سامانه دستگاه بارگذاري شود.

   لازم به ذكر است، در تكميل فرم مذكور و بارگذاري آن در سامانه ضمن رعايت زمان بندي مشخص شده، نسبت به درج تعداد، عناوين، اهداف، سقف امتياز و ماهيت شاخص­ ها دقت لازم به عمل آيد. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شاخص هاي بارگذاري شده در زمان ارزيابي، واحد استاني مربوط از فرآيند ارزيابي عملكرد سال جاري، كنار گذاشته خواهد شد.     

 فایل های پیوست 

آرشیو