سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس از زندان مرکزی شیراز انجام گرفت؛ بررسی وضعیت اعتباری و کمبود زندان های استان فارس