سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ برگزاری دومین جلسه ارزیابی عملکرد و بررسی نحوه اجرای بند "الف" تبصره (18) قانون بودجه