سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: بررسی مسائل و مشکلات طرح هادی روستای 500 نفری "رزمنجان" شهرستان مرودشت