سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: گزارش کامل چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال 1399