سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ جلسه حل اختلاف شرح خدمات طرح پژوهشی دکتر ناظم السادات با عنوان"مدل سازی اقلیمی و پیش بینی های فصلی و زیرفصلی استان فارس"