سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال 1399 انجام گرفت؛ تشریح ضوابط اجرایی و دستورالعمل مبادله موافقت نامه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای سال 1399