سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در جلسه داخلی با معاونین برنامه و بودجه سازمان تاکید کرد؛ ضرورت تشکیل کمیته برنامه ریزی شهرستان ها ظرف دو هفته آینده