سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار دکتر زارع رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس/دکتر نوروزی خبر داد: از طرح های پژوهشی مهم در حوزه کشاورزی حمایت خواهیم کرد