سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در اولین نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان در سال ۱۳۹۹ انجام گرفت؛ تبیین فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان فارس در سال 1398