سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: با حضور دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان های استان فارس در سال ۱۳۹۹ در اقلید انجام گرفت؛ توزیع ۲۷ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرستان اقلید