سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر محمدمهدی فروردین نماینده مردم شریف شهرستان های فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در خانه ملت با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری شهرستان های فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین