سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در بازدید از موزه دفاع مقدس استان فارس خبر داد: اختصاص مبلغ ۱۷ میلیارد تومان در طول یازده سال گذشته برای پروژه دفاع مقدس استان فارس