سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تاکید کرد: کمک به دانشگاه های استان فارس را در راستای تربیت متخصص برای نسل های آینده کشور و استان، وظیفه خود می دانیم