سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان فارس در سال 1399 تاکید شد؛ خروجی طرح های پژوهشی استان در اختیار مردم قرار بگیرد