سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در نهمین سفر رسمی شهرستانی استاندار فارس انجام گرفت؛ بررسی ۱۰ مشکل اصلی شهرستان کوار