سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ برگزاری سومین جلسه شورای فنی استان فارس در سال 1399