سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال 1399 انجام گرفت؛ بررسی پیشنهاد توزیع اعتبارات تبصره 19 قانون بودجه سال 1399 استان/ انتخاب 33 پروژه نیمه تمام عمرانی استان فارس برای واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی