سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: بنا به دعوت استاندار فارس انجام می گیرد؛ سفر دو روزه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان فارس