سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست استاندار فارس و با دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گرفت؛ برگزاری ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس در سال 1399