سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان فارس در سال 1399 تاکید شد؛ رضایت مندی و تأمین نظر مردم، فاکتور مناسب برای ارزیابی خدمات دستگاه‌های اجرایی است