سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ جلسه بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق جهت تکمیل پروژه موزه منطقه ای استان فارس