سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استان فارس انجام گرفت؛ معرفی ۱۰ دستگاه برتر استان فارس