سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست استاندار و با دبیری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ برگزاری پنجمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس در سال 1399