سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: جلسه پی گیری راه آهن حوزه گازی به حوزه نفتی( اتصال فارس به خوزستان) با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و اداره کل راه و شهرسازی استان با حضور تعدادی از فرمانداران این مسیر ارتباطی، اداره کل راه آهن استان