سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: تمامی معوقات کارانه کادر درمان را سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت کرد/ ١١ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان به وزارت بهداشت تخصیص یافت