سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر محسن ربانی زاده مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ برگزاری یازدهمین جلسه کارگروه پیمان و ضوابط فنی استان فارس در سال 1399