سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در جریان سی و سومین سفر شهرستانی دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بازدید از پروژه های مهم عمرانی و طرح های تاثیرگذار اقتصادی در شهرستان خرامه