سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در جریان سی و پنجمین سفر شهرستانی دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بازدید از سد مخزنی میرزای شیرازی و مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد در شهرستان کوار