سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: از سوی مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ برگزاری جلسه تعاملی با مهندسین و مشاورین استان فارس