سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست استاندار فارس انجام گرفت؛ برگزاری سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان فارس در سال 1399