سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی در هشتمین جلسه شورای فنی استان فارس در سال 1398 تاکید کرد: اجرای ضعیف پروژه ها موجب هرز منابع است