سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی در دیدار مدیر عامل، معاونین و مدیران شرکت آبفا روستایی استان فارس تاکید کرد: به نتیجه رساندن پروژه های مهم و تاثیرگذار تا پایان عمر دولت از اولویت های جدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در حوزه توزیع و تخصیص اعتبار است