سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی در پنجمین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان فارس در سال 1398 خبر داد: دستگاه های اجرایی استانی که در تحقق سهم درآمدهای عمومی ضعیف عمل نمایند از کمک های اعتباری محروم خواهند شد