سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: برگزاری دوره آموزشی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ویژه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تعدادی از دستگاه های اجرایی استان فارس