سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی در نشست هماهنگی جهت برگزاری دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان در سال 98 خبر داد: جشنواره شهید رجایی منحصر به دستگاه های اجرایی شیراز نباشد/ رقابت به شهرستان ها کشیده شود /در جشنواره شهید رجایی استان فارس، انتخاب دستگاه های اجرایی برتر به گونه ای باشد که افکار عمومی، پذیرای انتخاب یادشده باشند