سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی در دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان در سالجاری خبر داد: در جشنواره شهید رجایی استان فارس سال 1399، دستگاه های اجرایی که عملکرد خوبی در سال 1398 داشتند انتخاب خواهند شد اما مشروط به انجام مستندسازی دقیق