سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تشکیل شد؛ نشست هماهنگی چهارمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس در سال 1398