سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در جریان چهاردهمین سفر رسمی شهرستانی استاندار فارس خبر داد: پروژه های مهمی در سطح شهرستان فیروزآباد از محل منابع بودجه عمومی در حال اجراست