سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: بازدید دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس از منطقه ویژه اقتصادی شیراز